رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فارادی به آمپر ساعتاستفاده شود: 1 فارادی [Fd] = 26,801 482 861 111 آمپر ساعت [Ah]


تبدیل فارادیبه آمپر ساعت