رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فارادی به بار بنیادیاستفاده شود: 1 فارادی [Fd] = 602 214 140 487 070 000 000 000 بار بنیادی [e]تبدیل فارادیبه بار بنیادی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'بار الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'فارادی [Fd]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بار بنیادی [e]'.

تبدیل فارادیبه بار بنیادی