رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فارادی به بار بنیادیاستفاده شود: 1 فارادی [Fd] = 602 214 140 487 070 000 000 000 بار بنیادی [e]


تبدیل فارادیبه بار بنیادی