فاتوم مکعب -> اونس (مایع ,ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فاتوم مکعب به اونس (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 فاتوم مکعب [fm³] = 206 821,402 597 4 اونس (مایع ,ایالات متحده)تبدیل فاتوم مکعببه اونس (مایع ,ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'فاتوم مکعب [fm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس (مایع ,ایالات متحده)'.

فاتوم مکعب -> اونس (مایع ,ایالات متحده)