رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فاتوم مکعب به اونس (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 فاتوم مکعب [fm³] = 206 821,402 597 4 اونس (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل فاتوم مکعببه اونس (مایع ,ایالات متحده)