رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فاتوم مکعب به اونس (مایع ,بریتانیا)استفاده شود: 1 فاتوم مکعب [fm³] = 215 268,553 464 52 اونس (مایع ,بریتانیا) [floz]تبدیل فاتوم مکعببه اونس (مایع ,بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'فاتوم مکعب [fm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس (مایع ,بریتانیا) [floz]'.

تبدیل فاتوم مکعببه اونس (مایع ,بریتانیا)