فمتوآمپر -> آمپر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فمتوآمپر به آمپراستفاده شود: 1 فمتوآمپر [fA] = 0,000 000 000 000 001 آمپر [A]تبدیل فمتوآمپربه آمپر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'جریان الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'فمتوآمپر [fA]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'آمپر [A]'.