رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فمتوآمپر به آمپراستفاده شود: 1 فمتوآمپر [fA] = 1,0E-15 آمپر [A]


تبدیل فمتوآمپربه آمپر