رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فمتوآمپر به آمپراستفاده شود: 1 فمتوآمپر [fA] = 0,000 000 000 000 001 آمپر [A]


تبدیل فمتوآمپربه آمپر