رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 فمتوبارن [fb]

=   2,471 053 814 671 7×10-47 جریب (بین المللی)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فمتوبارن به جریب (بین المللی)استفاده شود.


فمتوبارن / fb   ->   جریب (بین المللی)