رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فمتوبارن به جریب (بین المللی)استفاده شود: 1 فمتوبارن [fb] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 024 710 538 146 717 جریب (بین المللی)


تبدیل فمتوبارنبه جریب (بین المللی)