فمتوبارن -> جریب (بین المللی)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فمتوبارن به جریب (بین المللی)استفاده شود: 1 فمتوبارن [fb] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 024 710 538 146 717 جریب (بین المللی)تبدیل فمتوبارنبه جریب (بین المللی):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'فمتوبارن [fb]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'جریب (بین المللی)'.