رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فمتوثانیه به سودبرگاستفاده شود: 1 فمتوثانیه [fs] = 0,01 سودبرگ [S]


تبدیل فمتوثانیهبه سودبرگ