رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فورلانگ به Rodاستفاده شود: 1 فورلانگ = 40 Rod


تبدیل فورلانگبه Rod