رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فوت مکعب به گیل (ایالات متحده)استفاده شود: 1 فوت مکعب [ft³] = 239,376 623 376 62 گیل (ایالات متحده)


تبدیل فوت مکعببه گیل (ایالات متحده)