رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فوت مکعب به نانولیتراستفاده شود: 1 فوت مکعب [ft³] = 28 316 846 592 نانولیتر [nl]


تبدیل فوت مکعببه نانولیتر