رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]

=   9,290 341 161 327 5×1026 بارن [b]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فوت مربع (ایالات متحده) به بارناستفاده شود.


فوت مربع (ایالات متحده) / sqft   ->   بارن / b