فوت مربع (ایالات متحده) -> بارن

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فوت مربع (ایالات متحده) به بارناستفاده شود: 1 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft] = 929 034 116 132 750 000 000 000 000 بارن [b]تبدیل فوت مربع (ایالات متحده)به بارن:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بارن [b]'.