رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فوت مربع (ایالات متحده) به مگابارناستفاده شود: 1 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft] = 929 034 116 132 750 000 000 مگابارن [Mb]


تبدیل فوت مربع (ایالات متحده)به مگابارن