گیگاالکترون‌ولت -> مگاالکترون‌ولت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگاالکترون‌ولت به مگاالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 گیگاالکترون‌ولت [GeV] = 1 000 مگاالکترون‌ولت [MeV]تبدیل گیگاالکترون‌ولتبه مگاالکترون‌ولت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گیگاالکترون‌ولت [GeV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مگاالکترون‌ولت [MeV]'.