رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگاالکترون‌ولت به مگاالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 گیگاالکترون‌ولت [GeV] = 1 000 مگاالکترون‌ولت [MeV]


تبدیل گیگاالکترون‌ولتبه مگاالکترون‌ولت