رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گیگاالکترون‌ولت [GeV]

=   3,802 024 547 239 ×10-9 پا-پوندال [ftpdl]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگاالکترون‌ولت به پا-پوندالاستفاده شود.


گیگاالکترون‌ولت / GeV   ->   پا-پوندال / ftpdl