رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگابایت به اگزابایت SIاستفاده شود: 1 گیگابایت [GB] = 0,000 000 001 073 741 824 اگزابایت SI


تبدیل گیگابایتبه اگزابایت SI