رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگابایت بر ثانیه به گیگابیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 گیگابایت بر ثانیه [GByte/s] = 8 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]


تبدیل گیگابایت بر ثانیهبه گیگابیت بر ثانیه