گیگابایت بر ثانیه -> گیگابیت بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگابایت بر ثانیه به گیگابیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 گیگابایت بر ثانیه [GByte/s] = 8 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]تبدیل گیگابایت بر ثانیهبه گیگابیت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گیگابایت بر ثانیه [GByte/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]'.

گیگابایت بر ثانیه -> گیگابیت بر ثانیه