رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگابیت SI به اگزابایتاستفاده شود: 1 گیگابیت SI = 0,000 000 000 108 420 217 248 55 اگزابایت [EB]


تبدیل گیگابیت SIبه اگزابایت