رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگابیت به گیگابیت SIاستفاده شود: 1 گیگابیت [Gb] = 1,073 741 824 گیگابیت SI


تبدیل گیگابیتبه گیگابیت SI