گیگابیت بر ثانیه -> کیلوبیت بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگابیت بر ثانیه به کیلوبیت بر ثانیهاستفاده شود: 1 گیگابیت بر ثانیه [GBit/s] = 1 000 000 کیلوبیت بر ثانیه [kBit/s]تبدیل گیگابیت بر ثانیهبه کیلوبیت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گیگابیت بر ثانیه [GBit/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوبیت بر ثانیه [kBit/s]'.