گیگافاراد -> نانوفاراد

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگافاراد به نانوفاراداستفاده شود: 1 گیگافاراد [GF] = 1 000 000 000 000 000 000 نانوفاراد [nF]تبدیل گیگافارادبه نانوفاراد:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'ظرفیت الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گیگافاراد [GF]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانوفاراد [nF]'.