رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگافاراد به نانوفاراداستفاده شود: 1 گیگافاراد [GF] = 1 000 000 000 000 000 000 نانوفاراد [nF]


تبدیل گیگافارادبه نانوفاراد