رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگاژول به کیلوکالریاستفاده شود: 1 گیگاژول [GJ] = 238 845,896 627 5 کیلوکالری [kcal]


تبدیل گیگاژولبه کیلوکالری