رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگانیوتون به مگانیوتوناستفاده شود: 1 گیگانیوتون [GN] = 1 000 مگانیوتون [MN]


تبدیل گیگانیوتونبه مگانیوتون