رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگاتن به نانوگرماستفاده شود: 1 گیگاتن [Gt] = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 نانوگرم [ng]


تبدیل گیگاتنبه نانوگرم