رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیگاوات به میلیواتاستفاده شود: 1 گیگاوات [GW] = 1 000 000 000 000 میلیوات [mW]


تبدیل گیگاواتبه میلیوات