رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گیل (ایالات متحده)

=   1 998,418 043 109 6 مینیم (بریتانیا) [min]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیل (ایالات متحده) به مینیم (بریتانیا)استفاده شود.


گیل (ایالات متحده)   ->   مینیم (بریتانیا) / min