رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گیل (ایالات متحده) به مینیم (بریتانیا)استفاده شود: 1 گیل (ایالات متحده) = 1 998,418 043 109 6 مینیم (بریتانیا) [min]


تبدیل گیل (ایالات متحده)به مینیم (بریتانیا)