رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گال به میلیگالاستفاده شود: 1 گال = 1 000 میلیگال [mGal]


تبدیل گالبه میلیگال