گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) به مایل بر هر گالون (ایالات متحده)

   

  عدد به شکل نماد علمی


لینک مستقیم به این ماشین‌حساب:
https://www.mbdl-wahd.info/tbdal+gualwn+dr+hr+100+maal+bratanaa+bh+maal+br+hr+gualwn+aaalat+mthdh.phpیک گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) چند مایل بر هر گالون (ایالات متحده)است؟

1 گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) = 83,256 637 168 142 مایل بر هر گالون (ایالات متحده) [MPG] - ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) به مایل بر هر گالون (ایالات متحده)استفاده شود.تبدیل گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا)به مایل بر هر گالون (ایالات متحده) (گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا)به MPG):

  1. از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'بازده سوخت'.
  2. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. عملیات اصلی حساب: جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*, x)، تقسیم (/, :, ÷)و نما (^)، ریشه دوم (√)، تابع جز صحیح (براکت) و عدد پی (π) همه در این مرحله مجاز هستند.
  3. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا)'.
  4. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مایل بر هر گالون (ایالات متحده) [MPG]'.
  5. سپس وقتی نتیجه ظاهر شد، هر جا منطقی بود، می‌توان آن را تا چند عدد اعشار گِرد کرد.


با این ماشین‌حساب، می‌توانید مقادیری را که می‌خواهید تبدیل کنید را به همراه واحد اندازه‌گیری اصلی وارد کنید. مثلاً: '893 گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا)'. برای این کار، می‌توان از نام کامل واحد یا نام کوتاه شده آن استفاده کرد. سپس، ماشین‌حساب نوع واحد اندازه‌گیری که قرار است تبدیل شود را تعیین می‌کند, برای مثال 'بازده سوخت'. بعد از آن، ماشین‌حساب مقادیر وارد شده را به تمام واحدهای متناسبی که می‌شناسد تبدیل می‌کند. اطمینان داشته باشید در فهرست نتایج، می‌توانید تبدیلی که از ابتدا دنبال آن بودید را پیدا کنید. راه دیگر این است که مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید به صورت: '71 گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) به MPG' یا '46 گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) -> مایل بر هر گالون (ایالات متحده)' یا '15 گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) = MPG' یا '61 گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) به مایل بر هر گالون (ایالات متحده)'. وارد کنید. در این روش، ماشین‌حساب به سرعت متوجه می‌شود مقدار اصلی به کدام واحد قرار بوده تبدیل شود. فارغ از اینکه کاربر از کدام یک از این روش‌ها استفاده می‌کند، دیگر نیازی نیست زمان بسیاری صرف پیدا کردن موارد مناسب از فهرست‌های انتخابی طولانی با صدها مقوله و واحدهای تحت پوشش بیشمار بکنید. وظیفه انجام تمام این کارها با ما و توسط ماشین‌حساب است که در کسری از ثانیه کارش را انجام می‌دهد.

همچنین، با این ماشین‌حساب می‌توان از عبارات ریاضی استفاده کرد. درنتیجه، نه تنها می‌توان با اعداد اعمال محاسباتی را انجام داد مثل '(43 * 76) گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا)' بلکه واحدهای اندازه‌گیری مختلف را می‌توان با هم به صورت مستقیم در یک تبدیل ترکیب کرد که مثلاً به این صورت درمی‌آید: '893 گالون در هر ۱۰۰ مایل (بریتانیا) + 2679 مایل بر هر گالون (ایالات متحده)' یا '43mm x 82cm x 35dm = ? cm^3'. واحدهای اندازه‌گیری که به این صورت ترکیب می‌شوند باید معمولاً با هم همخوانی داشته باشند و در ترکیب موردنظر منطقی باشند.

اگر کنار اعداد داخل یک نماد علمی علامت تیک قرار گیرد، پاسخ به صورت یک توان نشان داده خواهد شد. مثلاً، 7,716 049 312 5×1022 ، برای این گونه نمایش عددی، عدد به صورت توان بخش‌بندی خواهد شد که در اینجا 22 و عدد واقعی 7,716 049 312 5 خواهد بود. در دستگاه‌هایی که توانایی تعداد زیادی رقم را ندارند مثل ماشین‌حساب‌های جیبی، می‌توان این راه نوشتن ارقام به صورت 7,716 049 312 5E+22 را به کار برد. به خصوص اینکه با این روش خواندن ارقام بسیار بزرگ و بسیار کوچک بسیار آسان می‌شود. اگر در این مرحله علامت تیک اضافه نشد، نتیجه به صورت نمایش عادی ارقام نشان داده خواهد شد. اگر مثال بالا را مجدد در نظر بگیریم، نتیجه به این صورت خواهد بود 77 160 493 125 000 000 000 000. فارغ از نحوه نمایش نتایج، دقت حداکثری این ماشین‌حساب 14 رقم خواهد بود. دقت این مقدار برای بسیاری از موارد کافی است.