گالون (خشک ,ایالات متحده) -> فوت مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون (خشک ,ایالات متحده) به فوت مکعباستفاده شود: 1 گالون (خشک ,ایالات متحده) = 0,155 557 002 314 81 فوت مکعب [ft³]تبدیل گالون (خشک ,ایالات متحده)به فوت مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گالون (خشک ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'فوت مکعب [ft³]'.