گالون (خشک ,ایالات متحده) -> مینیم (بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون (خشک ,ایالات متحده) به مینیم (بریتانیا)استفاده شود: 1 گالون (خشک ,ایالات متحده) = 74 414,513 043 527 مینیم (بریتانیا) [min]تبدیل گالون (خشک ,ایالات متحده)به مینیم (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گالون (خشک ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مینیم (بریتانیا) [min]'.