رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گالون (خشک ,ایالات متحده)

=   8 پاینت (خشک ,ایالات متحده)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون (خشک ,ایالات متحده) به پاینت (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود.


گالون (خشک ,ایالات متحده)   ->   پاینت (خشک ,ایالات متحده)