رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گالون (مایع ,ایالات متحده)

=   0,032 737 790 8 بشکه (خشک ,ایالات متحده)

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون (مایع ,ایالات متحده) به بشکه (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود.


گالون (مایع ,ایالات متحده)   ->   بشکه (خشک ,ایالات متحده)