رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون (مایع ,ایالات متحده) به بشکه (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 گالون (مایع ,ایالات متحده) = 0,032 737 790 757 154 بشکه (خشک ,ایالات متحده)


تبدیل گالون (مایع ,ایالات متحده)به بشکه (خشک ,ایالات متحده)