گالون (مایع ,ایالات متحده) -> بشکه (خشک ,ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گالون (مایع ,ایالات متحده) به بشکه (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 گالون (مایع ,ایالات متحده) = 0,032 737 790 757 154 بشکه (خشک ,ایالات متحده)تبدیل گالون (مایع ,ایالات متحده)به بشکه (خشک ,ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گالون (مایع ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بشکه (خشک ,ایالات متحده)'.