رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرادیان به درجهاستفاده شود: 1 گرادیان = 0,9 درجه [°]


تبدیل گرادیانبه درجه