رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گره به اینچ بر ساعتاستفاده شود: 1 گره [kn] = 72 913,322 834 646 اینچ بر ساعت [iph]


تبدیل گرهبه اینچ بر ساعت