رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گره به پا بر ساعتاستفاده شود: 1 گره [kn] = 6 076,110 236 220 5 پا بر ساعت [fph]


تبدیل گرهبه پا بر ساعت