رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گره بر ثانیه [kn/s]

=   1 215,223 087 812 8 اینچ بر دقیقه بر ثانیه [ipm/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گره بر ثانیه به اینچ بر دقیقه بر ثانیهاستفاده شود.


گره بر ثانیه / kn/s   ->   اینچ بر دقیقه بر ثانیه / ipm/s