رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گره بر ثانیه به اینچ بر دقیقه بر ثانیهاستفاده شود: 1 گره بر ثانیه [kn/s] = 1 215,223 087 812 8 اینچ بر دقیقه بر ثانیه [ipm/s]


تبدیل گره بر ثانیهبه اینچ بر دقیقه بر ثانیه