گره بر ثانیه -> اینچ بر دقیقه بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گره بر ثانیه به اینچ بر دقیقه بر ثانیهاستفاده شود: 1 گره بر ثانیه [kn/s] = 1 215,223 087 812 8 اینچ بر دقیقه بر ثانیه [ipm/s]تبدیل گره بر ثانیهبه اینچ بر دقیقه بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شتاب'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گره بر ثانیه [kn/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ بر دقیقه بر ثانیه [ipm/s]'.