رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله Hot به قیراط (متریک)استفاده شود: 1 Hot [g] = 5 قیراط (متریک) [kt]


تبدیل Hotبه قیراط (متریک)