گرم بر دقیقه -> گرم بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر دقیقه به گرم بر ثانیهاستفاده شود: 1 گرم بر دقیقه [g/min] = 0,016 666 666 666 667 گرم بر ثانیه [g/s]تبدیل گرم بر دقیقهبه گرم بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر دقیقه [g/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر ثانیه [g/s]'.

گرم بر دقیقه -> گرم بر ثانیه