رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر دقیقه به گرم بر ثانیهاستفاده شود: 1 گرم بر دقیقه [g/min] = 0,016 666 666 666 667 گرم بر ثانیه [g/s]


تبدیل گرم بر دقیقهبه گرم بر ثانیه