گرم بر دسیلیتر -> نانوگرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر دسیلیتر به نانوگرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 گرم بر دسیلیتر [g/dl] = 1 000 000 000 نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl]تبدیل گرم بر دسیلیتربه نانوگرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر دسیلیتر [g/dl]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl]'.