گرم بر دسیمتر مکعب -> اونس بر اینچ مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر دسیمتر مکعب به اونس بر اینچ مکعباستفاده شود: 1 گرم بر دسیمتر مکعب [g/dm³] = 0,000 578 036 672 130 88 اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]تبدیل گرم بر دسیمتر مکعببه اونس بر اینچ مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر دسیمتر مکعب [g/dm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]'.

گرم بر دسیمتر مکعب -> اونس بر اینچ مکعب