گرم بر دسیمتر مکعب -> اونس بر گالون (بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر دسیمتر مکعب به اونس بر گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 گرم بر دسیمتر مکعب [g/dm³] = 0,160 358 605 690 78 اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]تبدیل گرم بر دسیمتر مکعببه اونس بر گالون (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر دسیمتر مکعب [g/dm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]'.

گرم بر دسیمتر مکعب -> اونس بر گالون (بریتانیا)