رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر دسیمتر مکعب به اونس بر گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 گرم بر دسیمتر مکعب [g/dm³] = 0,160 358 605 690 78 اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]


تبدیل گرم بر دسیمتر مکعببه اونس بر گالون (بریتانیا)