رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گرم بر لیتر [g/l]

=   0,001 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر لیتر به گرم بر میلی‌لیتراستفاده شود.


گرم بر لیتر / g/l   ->   گرم بر میلی‌لیتر / g/ml