رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر لیتر به گرم بر میلی‌لیتراستفاده شود: 1 گرم بر لیتر [g/l] = 0,001 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml]


تبدیل گرم بر لیتربه گرم بر میلی‌لیتر