گرم بر میلی‌لیتر -> اونس بر پا مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر میلی‌لیتر به اونس بر پا مکعباستفاده شود: 1 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml] = 998,847 369 091 12 اونس بر پا مکعب [oz/ft³]تبدیل گرم بر میلی‌لیتربه اونس بر پا مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر میلی‌لیتر [g/ml]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر پا مکعب [oz/ft³]'.