رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر میلی‌لیتر به اونس بر پا مکعباستفاده شود: 1 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml] = 998,847 369 091 12 اونس بر پا مکعب [oz/ft³]


تبدیل گرم بر میلی‌لیتربه اونس بر پا مکعب