رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml]

=   100 000 میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر میلی‌لیتر به میلیگرم بر دسیلیتراستفاده شود.


گرم بر میلی‌لیتر / g/ml   ->   میلیگرم بر دسیلیتر / mg/dl