رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر میلی‌لیتر به میلیگرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml] = 100 000 میلیگرم بر دسیلیتر [mg/dl]


تبدیل گرم بر میلی‌لیتربه میلیگرم بر دسیلیتر