گرم بر میلی‌لیتر -> نانوگرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر میلی‌لیتر به نانوگرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 گرم بر میلی‌لیتر [g/ml] = 100 000 000 000 نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl]تبدیل گرم بر میلی‌لیتربه نانوگرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر میلی‌لیتر [g/ml]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانوگرم بر دسیلیتر [ng/dl]'.