گرم بر متر مکعب -> پوند بر گالون (بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر متر مکعب به پوند بر گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 گرم بر متر مکعب [g/m³] = 0,000 010 022 412 855 272 پوند بر گالون (بریتانیا) [lb/gal]تبدیل گرم بر متر مکعببه پوند بر گالون (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر متر مکعب [g/m³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر گالون (بریتانیا) [lb/gal]'.

گرم بر متر مکعب -> پوند بر گالون (بریتانیا)