رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر متر مکعب به پوند بر گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 گرم بر متر مکعب [g/m³] = 0,000 010 022 412 855 272 پوند بر گالون (بریتانیا) [lb/gal]


تبدیل گرم بر متر مکعببه پوند بر گالون (بریتانیا)