رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر ساعت به اونس بر ساعتاستفاده شود: 1 گرم بر ساعت [g/h] = 0,035 273 961 949 58 اونس بر ساعت [oz/h]


تبدیل گرم بر ساعتبه اونس بر ساعت