رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گرم بر ساعت [g/h]

=   0,035 273 961 9 اونس بر ساعت [oz/h]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر ساعت به اونس بر ساعتاستفاده شود.


گرم بر ساعت / g/h   ->   اونس بر ساعت / oz/h