گرم بر سانتیمتر مکعب -> گرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر سانتیمتر مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 گرم بر سانتیمتر مکعب [g/cm³] = 100 گرم بر دسیلیتر [g/dl]تبدیل گرم بر سانتیمتر مکعببه گرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر سانتیمتر مکعب [g/cm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر دسیلیتر [g/dl]'.