رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر سانتیمتر مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 گرم بر سانتیمتر مکعب [g/cm³] = 100 گرم بر دسیلیتر [g/dl]


تبدیل گرم بر سانتیمتر مکعببه گرم بر دسیلیتر