رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 گرم بر سانتیمتر مکعب [g/cm³]

=   100 گرم بر دسیلیتر [g/dl]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر سانتیمتر مکعب به گرم بر دسیلیتراستفاده شود.


گرم بر سانتیمتر مکعب / g/cm³   ->   گرم بر دسیلیتر / g/dl