گرم بر سانتیمتر مکعب -> پوند بر پا مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله گرم بر سانتیمتر مکعب به پوند بر پا مکعباستفاده شود: 1 گرم بر سانتیمتر مکعب [g/cm³] = 62,427 960 591 578 پوند بر پا مکعب [lb/ft³]تبدیل گرم بر سانتیمتر مکعببه پوند بر پا مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر سانتیمتر مکعب [g/cm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر پا مکعب [lb/ft³]'.