حد مجاز سالانه (ICRP) -> میکروسیورت بر سال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله حد مجاز سالانه (ICRP) به میکروسیورت بر سالاستفاده شود: 1 حد مجاز سالانه (ICRP) = 20 000 میکروسیورت بر سال [µSv/y]تبدیل حد مجاز سالانه (ICRP)به میکروسیورت بر سال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'حد مجاز سالانه (ICRP)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروسیورت بر سال [µSv/y]'.