هفنر-کاندل -> واحد نور برلین

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله هفنر-کاندل به واحد نور برلیناستفاده شود: 1 هفنر-کاندل = 0,813 513 513 513 51 واحد نور برلینتبدیل هفنر-کاندلبه واحد نور برلین:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شدت نور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'هفنر-کاندل'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'واحد نور برلین'.